Področja

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Pri zasnovi novih vodovodnih sistemov ali rekonstrukcijah obstoječih uporabljamo matematične modele, ki nam ob ustrezno pripravljeni podatkovni bazi dajejo zanesljive rezultate. Sistemi za oskrbo s pitno (vodovodni sistemi) se razvijajo in spreminjajo skladno s spreminjanjem poselitve in dejavnosti na določenem področju in so odvisni od porabe vode. Skladno s plani razvoja posameznega naselja ali lokalne skupnosti zagotavljamo optimalno načrtovanje vodovodnih sistemov..

Osnovni cilji pri oskrbi s pitno vodo so predvsem naslednji:

  • zagotovitev potrebnih količin vode ustrezne kvalitete,
  • izgradnja vodovodnega omrežja ustreznih dimenzij za dovod potrebnih količin vode do porabnikov,
  • hidravlične izboljšave,
  • izgradnja spremljajočih objektov, potrebnih  za ustrezno oskrbo s pitno vodo (zajetja, vodarne, črpališča, vodohrani).

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si