Dejavnosti

Svetovanje

Svetovanje

Svetovanje

Slovenija

RCERO Ljubljana – MBO

Hrvaška

Izdelava študije izvedljivosti in izdelava prijave za pridobitev sredstev iz  EU Kohezijskega sklada za »projekt Vukovar«
Izdelava študije izvedljivosti s prijavo na EU Kohezijski sklad projekta sistema odvodnje in čiščenja odpadnih voda aglomeracije Daruvar
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za sistem zbiranja in odvajanja odpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za sistem odvodnje in čiščenja odpadnih voda aglomeracije Pleternica
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za Izgradnjo sistema odvodnje in čiščenja odpadnih voda mesta Velika Gorica
Izdelava novelacije študije izvedljivosti za »Projekt vodooskrbe in odvodnjavanja v Vrbovcu« in izdelava prijave projekta za pridobitev sredstev iz  EU Kohezijskega sklada
Izdelava študije izvedljivosti in prijave za pridobitev sredstev iz EU Kohezijskega sklada
Izdelava študije izvedljivosti in prijave  projekta regionalnega vodooskrbnega sistema Moslavačke Posavine za pridobitev sredstev iz EU Kohezijskega sklada
Izdelava študije izvedljivosti in prijave  projekta regionalnega vodooskrbnega sistema Sisačko- moslavačke županije za pridobitev sredstev iz EU Kohezijskega sklada
Izdelava študije izvedljivosti in idejne zasnove za izgradnjo čistilne naprave mesta Jastrebarsko in sistema vodooskrbe v Slatini in Donjem Miholjcu 
Izdelava hidravličnega modela vodooskrbe za mesto Vukovar
Izdelava prijave in razpisne dokumentacije za Projekt » Izboljšanje vodnogospodarske infrastrukture- Slavonski Brod«, sofinanciran s sredstvi EU

Srbija

Družbeno ekonomski razvoj Srbske regije ob Donavi- oskrba z vodo v občini Veliko Gradište

Črna Gora

Izgradnja vodovoda med vodohranom »Ćafe« in vodohranom Ulcinjje in izgradnja vodarno »Belveder« in vodohrana »Bratica«, Budva
Izgradnja vodovodnega omrežja v občini Rožaje
Načrtovanje in izgradnja kanalizacije v Stari Kraljevi prestolnici Cetinje
Izgradnja kanalizacijskega sistema v mestu Tivat-I.faza

 

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si