Dejavnosti

Nadzor

Nadzor

Nadzor

V našem podjetju opravljamo tudi storitve nadzora, ki ga določa Zakon o graditvi objektov in predstavlja pomemben segment pri gradnji kateregakoli objekta. Nadzor nad izvajanjem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za vse vrste objektov izvaja skupina strokovno usposobljenih pooblaščenih inženirjev-odgovornih nadzornikov.

Veliko referenc na tem področju imamo tudi pri izvajanju svetovanja po pravilih FIDIC, torej po pravilih Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev (International Federation of Consulting Engineers). Izkušnje imamo iz svetovalnih storitev t. i. Rdeče knjige (Pogoji gradbenih pogodb), kot tudi iz svetovalnih storitev t.i. Rumene knjige (Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev).

Gradbeni nadzor, kot ga določa Zakon o graditvi objektov zajema predvsem naslednje storitve:

1. kontrola kvalitete izvajanja del in vgrajenih materialov,
2. kontrola skladnosti s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem,
3. kontrola sledenja terminskemu in finančnemu planu,
4. potrjevanje knjige obračunskih izmer in pregled upravičenosti dodatnih del,
5. sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta,
6. ugotavljanje pomanjkljivosti in prevzem objekta

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si