Dejavnosti

Tehnično svetovanje

Tehnično svetovanje

Tehnično svetovanje

Aktivnosti obsegajo izdelavo idejnih zasnov za specifične tehnološke rešitve pri ravnanju z vodami in odpadki z masnimi in energijskimi bilancami in z oceno investicijskih in obratovalnih stroškov ter vrednotenjem alternativnih rešitev, ekspertno svetovanje, izdelavo študij in ocen vplivov na okolje.

Področje tehničnega svetovanja združuje specializirana znanja vseh strokovnih delovnih skupin podjetja, kar je pomembno zlasti pri reševanju kompleksnih okoljskih problemov.

Ukvarjamo se s:

  • svetovanjem na področju upravljanja z vodami v skladu z evropsko krovno direktivo o vodah, 
  • svetovanjem pri projektih oskrbe in priprave pitne vode,
  • svetovanjem pri projektih odvajanja in čiščenja odpadnih vod, 
  • svetovanjem pri ravnanju s procesnimi vodami, zapiranju krogotokov in energetsko učinkovitem ravnanju z vodami v industriji,
  • izdelavo študij izvedljivosti in programov za ravnanje z odpadki od nastanka do končne oskrbe na državni, regijski in občinski ravni ter v proizvodnem sektorju; 
  • izdelava investicijske dokumentacije 
  • izdelavo projektne dokumentacije in razpisne dokumentacije za financiranje načrtovanja in izvedbo "na ključ" za objekte ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki kot tudi za objekte za energetsko izrabo;

Študije izvedljivosti in vplivov na okolje

Študije in ocene vplivov na okolje so del upravnega postopka pri pridobivanju okoljskih soglasij in dovoljenj. Okoljska poročila in ocene temeljijo na rezultatih meritev raznih okoljskih parametrov in na osnovi prognoze vplivov novih objektov in novih tehnologij na človekovo življenjsko okolje in na živi svet, zlasti na varovana območja narave.

Uporabljamo sodobne matematične modele, ki pomagajo pri kvantitativnem ocenjevanju povezav med emisijami v okolje in značilnimi okoljskimi parametri, in lahko zanesljivo prognoziramo vplive in zaznamo tveganja, ki jih lahko novi objekti in naprave pomenijo za okolje.

Naše podjetje izdeluje:

  • študije in ocene vplivov na okolje zaradi obstoječih in načrtovanih industrijskih objektov in starih okoljskih bremen;
  • študije in ocene vplivov na okolje zaradi načrtovanih čistilnih naprav za odpadne vode;
  • študije in ocene vplivov na okolje zaradi načrtovanih objektov in naprav za predelavo, recikliranje, ter za energetsko izrabo odpadkov in za odlagališča komunalnih in industrijskih odpadkov. 

 

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si